PROSEDURE VIR AANSOEK OM TOELATING TOT PREPRIMêR


 
L.W.  Voorkeur word gegee aan aansoeke wat voor 30 Julie vir die volgende jaar geskied. 
 
Die volgende dokumente/gewaarmerkte afskrifte daarvan moet saam met die vorm "AANSOEK OM TOELATING"  ingehandig word:

u kind se kliniekkaart
u kind se identiteitsdokument
getekende afskeurstorkie van toelatingsbeleid
By 'n eerste inskrywing (m.a.w. geen boeties of sussies reeds in die skool) moet 'n gewaarmerkte afskrif van 'n munisipale rekening of 'n gesertifiseerde bewys van die huidige vaste adres, die vorm "Aansoek om Toelating" vergesel.
Die pakketfooi moet die vorm "Aansoek om Toelating" vergesel.
Hierdie bedrag word gebruik vir verpligte benodigdhede (voorskoot, dra-sak, t-hemp, ens.) en maak deel uit van die verpligte skoolfondsbydrae wat Oktober gefinaliseer word.
Dit sal slegs terugbetaal word indien u kind nie toegelaat word nie, maar nie by onttrekking van die aansoek nie.

 

PROSEDURE VIR BEVESTIGING VAN TOELATING

Leerders wat binne ons tradisionele bedieningsgebied woonagtig is en voldoen aan ons toelatingsbeleid, word outomaties toegelaat.
Bevestiging van toelating sal voor 31 Augustus vir die volgende jaar geskied.
Leerders wat buite ons tradisionele gebied woonagtig is, se ouers sal einde Oktober vir die volgende jaar skriftelik in kennis gestel word of die aansoek om toelating geslaag het.

L. Mouton
SKOOLHOOF

 
PROSEDURE VIR AANSOEK OM TOELATING GRADE 1-7

Die volgende dokumente/gewaarmerkte afskrifte daarvan moet saam met die vorm "AANSOEK OM TOELATING"  ingehandig word:
u kind se kliniekkaart (slegs vir graad 1)
u kind se identiteitsdokument
onlangse bewys (rapport/oorplasingsvorm) van hoogste graad geslaag (slegs by graad 2 - 7)
getekende afskeurstrokie van toelatingsbeleid
By 'n eerste inskrywing (m.a.w. geen boeties of sussies reeds in die skool) moet 'n gewaarmerkte afskrif van 'n munisipale rekening of 'n gesertifiseerde bewys van die huidige vaste adres, die vorm "Aansoek om Toelatings" vergesel.

PROSEDURE VIR BEVESTIGING VAN TOELATING

Leerders wat binne ons tradisionele bedieningsgebied woonagtig is en voldoen aan ons toelatingsbeleid soos vervat in die prospektus word outomaties toegelaat.
Leerders wat buite ons tradisionele gebied woonagtig is, se ouers sal gedurende November in kennis gestel word of die aansoek om toelating geslaag het.
LW:  Skriftelike bevestiging (toelating/nie-toelating) geskied.

L. Mouton
SKOOLHOOF